Kolektiv lektorského týmu

Společnost Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu má za cíl co největší přínos na praxi lektorů, na jejich profesní zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení a na jejich akademické a teoretické znalosti.

Ke kolektivu našich lektorů patří:

Předseda představenstva společnosti European Training and Research Fund SE
a člen představenstva společnosti Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.

Vysokoškolský učitel, lektor a organizátor mezinárodních manažerských vzdělávacích programů se zaměřením na problematiku strategického řízení a řízení organizačních a strukturálních změn v organizacích, má více jak 20 let zkušeností v různých akademických a výkonných funkcích. Garant vysokoškolských modulů  Organizace, organizační chování a řízení, Organizační struktury a změny, Rozvoj podnikání a modulu Bankovnictví a pojišťovnictví. Má více než 20 let akademické praxe, bohatou konzultační činnost pro komerční organizace. Aktivně se účastní v mnoha domácích i mezinárodních projektech vzdělávacího a výzkumného zaměření. Napsal více než 20 studijních textů, má autorskou účast na 5 publikacích, 40 příspěvcích na konferencích (domácích i zahraničních). Absolvoval více než 70 studijních a pracovních pobytů v zahraničí ve vice než 20 zemích.

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Garant vzdělávacího programu MBAce in Management for Competitiveness, předseda představenstva společnosti Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s. a člen představenstva společnosti European Training and Research Fund SE.

Odborně se dlouhodobě zaměřuje na oblast dani, účetnictví, finančního řízeni, strategického řízeni a poradenství. Od roku 1994 je daňovým poradcem a členem a zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR. Od 2001 člen představenstva Sdruženi účetních a daňových poradců a šéfredaktorem jeho odborného časopisu Poradce. V rámci činnosti daňového poradce má široké zkušenosti v oblasti poradenství pro management českých podnikatelských subjektů. Poskytuje poradenství v oblasti strategického řízení a v oblasti finančního řízení, a to jak pro podnikatelské subjekty, tak pro subjekty z tzv. neziskové sféry. Vedle poradenské praxe se věnuje činnosti pedagogické a publikační. Lektorskou praxi má jak ve vysokoškolském prostředí, tak i v oblasti přednášek pro komerční subjekty.
Ing. Michal Polák, Dr.
V současné době působí jako poradce ministra zdravotnictví v oblasti strategického řízení zdravotnických zařízení. Jako zkušený lektor se specializuje na strategické a procesní řízení zdravotnických zařízení. Bohatá praxe ve zdravotnictví, ale i v managementu mu umožnuje účinně propojovat teorii s praxí a být tak mimořádně efektivním lektorem.
MUDr. Jiří Paděra, MBA

Ing. Petr Koška vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu podnikatelskou. Je držitelem titulu MBA z Prague International Business School. Profesionální kariéru odstartoval v roce 1996 ve Fakultní porodnici v Brně na pozici ekonom. V letech 1997-1998 se jako člen vrcholového týmu podílel na transformaci státem řízených zdravotnických zařízeních v městě Brně a stál u zrodu Fakultní nemocnice Brno. Zde prošel různými manažerskými pozicemi, až do roku 2007, kdy byl jmenován výkonným ředitelem nemocnice. V roce 2008 byl jmenován do funkce ředitele Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. Tento post obhájil v roce 2009 ve veřejném výběrovém řízení. Vedl tým, který během uplynulých let vytvořil v prostorách nemocnice mezinárodní centrum klinického výzkumu International Clinical Research Center (ICRC), ve spolupráci s jednou z dlouhodobě nejlépe hodnocených nemocnic na severoamerickém kontinentu - Mayo Clinic, Rochester, MN. Ing. Petr Koška je manažer se zkušenostmi s řízením velkých zdravotnických zařízení. Především v ICRC získal znalosti propojení medicínské vědy a výzkumu do klinické praxe na nejvyšší světové úrovni. V letech 2008-2012 byl členem vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Současně je od roku 2013 výkonným ředitelem mateřské společnosti PrimeCell a.s.

Ing. Petr Koška, MBA
Je absolventkou Právnické fakulty J. E. Purkyně v Brně. V roce 2013 získala studiem na BIBS v Brně titul MBA. Právní praxi zahájila ve státní správě v odvětví školství a zdravotnictví. Poté pracovala jako advokátní koncipient a následně po sedm let vykonávala samostatnou advokátní praxi. V r. 2000 se stala vedoucí Právního a kontrolního odboru Fakultní nemocnice Brno a od roku 2007 je náměstkyní ředitele pro organizační, právní věci a personalistiku. Kromě dlouholeté odborné praxe zejména ve zdravotnickém, pracovním, obchodním právu a personalistice má v uvedených oblastech letitou přednáškovou praxi. Lektorské a pedagogické zkušenosti uplatnila mimo jiné na Střední zdravotní škole v Brně, Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, VŠ práva v Bratislavě, Akademii medicínského práva, Lékařské fakultě MU v Brně.
JUDr. Alena Tobiášová, MBA
Manažer ve zdravotnictví, absolvent ekonomiky a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na ekonomii a organizaci řízení zdravotnických institucí. Pracovní kariéru zahájil ve Fakultní nemocnici Ostrava. Od roku 2007 zastával pozici náměstka nelékařských oborů ve Fakultní nemocnici Olomouc. V téže instituci byl v roce 2012 pověřen řízením Personálního úseku a v roce 2013 byl jmenován odpovědným garantem za řízení projektů a strategii nemocnice. Aktuálně je manažerem nemocničních procesů a členem představenstva ve společnosti Svet zdravia Development a. s., která patří do skupiny Penta Investments. Je členem European Health Management Association.
PhDr. Martin Šamaj, MBA
Ing. Pavel Svobodník, MBA má za sebou 26-letou praxi na různých manažerských postech českých i zahraničních firmách. Zastával střední a vrcholové pozice především ve firmách, které se věnovaly obchodní činnosti. K těm významným patřily firmy AHOLD CZECH REPUBLIC nebo IMPERIAL TOBACCO. Po skončení aktivní dráhy manažera se od roku 2005 věnuje naplno školení a vedení kurzů v oblasti prodeje, komunikace, vyjednávání, managementu a osobního rozvoje. Jeho specializací je obchodní komunikace, tzv. měkké dovednosti a rozvoj manažerských dovedností pro vrcholový a střední management v oblastech výroby, prodeje a služeb různého zaměření. Vystudoval VUT v Brně a v rámci dalšího vzdělávání dokončil v roce 2004 studium Masters Business of Administration na fakultě podnikatelské BBS při VUT Brno Nottingham Trend University. V současné době působí jako profesionální lektor, kouč a poradce v oblasti managementu ve zdravotnictví a to především ve spojení s NCO NZO v Brně. Kde je garantem a metodickým vedoucím kurzu „Mangement 21.století ve zdravotnictví.“ Působil v oblasti poradenství při tvorbě strategie na Masarykově onkologickém ústavu, jako lektor dále pracoval pro KKN a.s., Nemocnici Znojmo, Nemocnici Svitavy, Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou, Fakultní nemocnici v Ostravě a Krajskou zdravotní a.s. v Severních Čechách.
Ing. Pavel Svobodník, MBA
Dlouholetá lektorka a konzultantka v oblasti komunikace, řízení lidských zdrojů, rozvoje manažerských kompetencí a zvyšování osobní produktivity, trenérka obchodních vyjednávání a řešení konfliktních situací, specialistka na společenskou a business etiketu. Vedle svého současného působení ve ŠKODA TRANSPORTATION se věnuje vzdělávání dospělých především pro organizace z komerčního prostředí, je spolutvůrkyní úspěšného vzdělávacího webového portálu Braintools. Přidanou hodnotou jejich seminářů je provázanost akademických poznatků, odborných znalostí, výsledků výzkumů a šetření, současných a budoucích trendů s praktickými zkušenostmi, získanými z vlastní letité praxe a z praxe ostatních lidí, se kterými se setkává na seminářích, nebo při konzultacích. Praktické zkušenosti a dovednosti z různých oborů sbírala během své, více než 25leté, praxe. Obchodní dovednosti a znalosti z oblasti péče o zákazníka získala například u Českého Telecomu, u společnosti Pars nova a Asociace podniků českého železničního průmyslu, kde pracovala jako tisková mluvčí a manažerka Public Relations to jsou zkušenosti z interní a externí komunikace, komunikace s médii a krizové komunikace. Ze současného působení ve ŠKODA TRANSPORTATION, v kanceláři viceprezidenta pro obchod, získává zkušenosti ze spolupráce napříč všemi úrovněmi managementu od vedení organizace až nejnižší úroveň liniových manažerů ve výrobě. Své praktické zkušenosti porovnává s novými trendy a metodami v rámci studia personálního managementu na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Jana Kaněvová