Strategické řízení zdravotnického zařízení

Odborný kurz Strategické řízení a management zdravotnického zařízení je zaměřený vysvětlení základní problematiky organizačních procesů, role managementu v organizaci, chování organizace jako takové a především na role a chování lidí v organizaci. Modul se sestává ze čtyř základních komponent, které na sebe logicky navazují:

1. Organizace a management organizace
2. Strategické řízení a struktura firemních strategií
3. Akceptace změn v organizaci a její flexibilita
4. Management zdravotnického zařízení

Předmětná problematika je poměrně široká, věnuje se jí spousta teoretiků, na dané téma byla napsána spousta knih a pojednání. V anglické terminologii se dané téma označuje zpravidla jako Organisational Behaviour. Vzhledem k omezenému časovému prostoru na výuku a maximálně praktickému pojetí dané problematiky se zaměříme zejména na čtyři výše uvedené komponenty.

Prvý blok je zaměřený na obecnou problematiku organizace, základní principy organizačního chování a především pak roli managementu v organizaci. Znalost těchto základních principů umožní analytický pohled na organizaci jako takovou a ve své podstatě umožní její další zkoumání, respektive konstruktivní přístup k budoucímu rozvoji. V této souvislosti bude zmíněna problematika teoretického instrumentária, běžně používaná řídícími pracovníky v každodenní praxi.

Druhý blok je zaměřený na problematiku řízení organizace, zejména pak na oblast strategického řízení. Tato poměrně široká oblast je postavena na teoretické platformě Johnson, G., Scholes, K. Exploring Corporate Strategy, 3rd ed. New York, Prentice Hall, 1993. Posluchači se seznámí s problematikou strategického řízení obecně, problematikou strategické analýzy v jejích jednotlivých úrovních, zejména pak s problematikou vyvozování strategických závěrů, následně s problematikou strategických úrovní a formulace strategií pro jednotlivé řídící stupně a v neposlední řadě bude věnován prostor srovnání s dalšími strategickými proudy a pohledy.

Třetí blok je zaměřen na problematiku implementace změn v organizaci, respektive na vytváření podmínek pro akceptaci změn. Formulace odpovídající strategie je pouze jedním ze dvou důležitých kroků. Druhým stejně významným krokem je schopnost implementace strategie a její dlouhodobá akceptace organizací, respektive lidmi, kteří organizaci tvoří. Problematiku zvyšování flexibility lze považovat za jeden z významných faktorů konkurenceschopnosti a budoucí schopnosti přežít v konkurenčním střetu.

Poslední čtvrtý blok je věnován konkrétní problematice managementu zdravotnických zařízení.

Garant kurzu: Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace, občerstvení a oběd.

Objednávka ke stažení

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.